Valberedningens förslag 2020

Brf Dubbelbössan – Årsstämma den 10 juni 2020

Valberedningens förslag;

§ 13 Fråga om arvoden till styrelse och suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. (Prisbasbelopp för 2020 är 47 300 kr).

Lagstadgade bikostnader till arvoden (sociala avgifter) betalas av föreningen.

Revisors arvode förhandlas av styrelsen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex ledamöter och ingen suppleant.

Om medlem på årsmötet anmäler sitt intresse kan en suppleant väljas.

Ledamöter att väljas vid årsstämman:

Klas Wilborg                     1 år nyval

Viktor Linder                    2 år nyval

Adrian Culafic Dias         2 år nyval

Suppleant att väljas av årsstämman:

Ingen suppleant anmäld för närvarande. Kom gärna med förslag.

Tre ledamöter valda av tidigare årsstämma:

Svenne Gustavsson         1 år kvar

Lola Bodin                        1 år kvar

Anna Rizzon                     1 år kvar

Vi tackar Tommy Finnman, som på egen begäran avgår från styrelsen, för allt hans arbete under åren!

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att anlitas som revisor:

Mats Lehtipalo  1 år omval

Godkänd revisor på Adeco revisorer KB

§ 17 Val av valberedning

Förslag mottages tacksamt på årsmötet!

för valberedningen

Barbro Forsgårdh och Gunnar Sandberg