Årsmöte

25 §
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast före juni månads utgång.

Kallelse

29 §
[…] Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast fyra veckor före ordinarie och två veckor före extra föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

Motioner

26 §
Medlem som önskar lämna förslag (motion) till stämma skall anmäla detta senast den 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

Protokoll från tidigare årsmöten