Årsmöte

Årsmöte i Brf Dubbelbössan ska enligt stadgarna hållas senast den 30 juni. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post senast fyra veckor före ordinarie och två veckor före extra föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

Medlem som önskar lämna förslag (motion) till stämma skall anmäla detta
senast den 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

Protokoll från tidigare årsmöten återfinns nedan: