Brandskyddsplan

 1. Bakgrund

Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har ansvaret.

 1. Syfte

Denna brandskyddsplan beskriver det förebyggande och avhjälpande brandskyddsarbete som styrelsen planerar och genomför i bostadsrättsföreningen Dubbelbössan.

 1. Omfattning

Denna brandskyddsplan omfattar samtliga lägenheter, förråd, lokaler och gemensamhets-utrymmen i föreningen.

 1. Giltighet

Denna brandskyddsplan gäller fr.o.m. 2014-04-07 och tills vidare. Brandskyddsplanen revideras årligen. Vid revidering ges planen nytt versionsnummer.

 1. Ansvar

Styrelsen är ytterst ansvarig för brandsäkerheten i brf. Dubbelbössan.

Styrelsen ansvarar för att åtgärder och insatser planeras och genomförs enligt plan.

Utförare av heta arbeten skall inneha Brandskyddsföreningens behörighet för heta arbeten.

Styrelsen ska se till att samarbetspartners för fastighetsskötsel, underhåll, reparationer och liknande känner till innehållet i denna plan och verkar för att bidra till brandskyddsarbetet.

Brandsläckare finns utplacerad i tvättstugan.

 1. Medlemsinformation

Denna brandskyddsplan distribueras till samtliga medlemmar första gången och läggs därefter upp på föreningens hemsida. Den distribueras även till nya medlemmar i samband med inflyttning.

 1. Förebyggande brandskyddsarbete

Styrelsen ansvarar för:

 • Att hyresgäster har brandvarnare i sin lägenhet, det är sedan hyresgästens ansvar att byta batteri
 • Att vid behov beställa och genomföra bostadstillsyn av förråd, lokaler och gemensamhetsutrymmen tillsammans med räddningstjänsten.
 • Att arbeta för att utrymningsvägar inte är blockerade
 • Att genomföra kontroll av utrymningsvägar och väg till utrymningsväg med avseende på uppmärkning och framkomlighet.
 • Att genomföra kontroll av städning i gemensamhetsutrymmen så att inget brännbart material lämnats.
 • Att genomföra kontroll av brandcellsgränser så att branddörrar fungerar och är stängda samt
 • Att inga branddörrar är blockerade.
 • Att föreningens ordningsregler vad gäller brandskydds följs av alla.

Varje medlem och hyresgäst ansvarar för:

 • Att man har fungerande brandvarnare och vid behov köpa in och byta batteri i dessa
 • Att brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen inte förvaras i vinds- eller källarförråd.
 • Att brandfarliga vätskor och gaser bara får förvaras i mindre mängder på balkongerna.
 • Att brandfarliga vätskor inte får överskrida 10 liter, gasolbehållare max 5 liter.
 • Att ingen förvaring av enskild egendom sker i källar- och vindsgångar.
 • Att hålla dörrar till förråd, lokaler och gemensamhetsutrymmen stängda.
 • Att man inte placerar/parkerar saker som t.ex. barnvagnar i trapphus
 • Att vid upptäckt eller kännedom om brand varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp.

För mer information hänvisas till www.brandskyddsforeningen.se

Genomförda förebyggande brandskyddsåtgärder:

Samtliga hyresgästers ytterdörrar har bytts ut till säkerhetsdörr och till medlemmar har ett förmånligt avtal tecknats för byte till säkerhetsdörr. Nu har nästan samtliga lägenheter säkerhetsdörr (2013)

All fastighetsel samt serviser är bytt i fastigheterna, den ingående elen i Artemisgatan är uppgraderad (2013). På vinden i Skogvaktargatan har brandskyddsdörrar installerats (2014). Brandsläckare är placerad utanför tvättstugan (2015). Samtliga boende har fått en brandvarnare (julen 2017)