Ordnings- och trivselregler

Trivselregler gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller även för föreningens hyresgäster.

ANSVAR FÖR ORDNINGEN

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågor. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostads­rätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

1)      OM ALLMÄN AKTSAMHET

Tänk på att vara aktsam om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar tag i första hand kontakt med vår fastighetsskötarfirma enligt anslag i varje port.

2)      OM SÄKERHET

 • Kontrollera alltid att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Din lägenhet ska vara rustad med brandvarnare. Kontakta styrelsen om du är hyresgäst och inte har någon brandvarnare.

3)      BALKONGER

 • Balkonger får inte användas för grillning
 • Tänk på att ta hänsyn till dina grannar när du nyttjar balkongen, det gäller t.ex. vid rökning

4)      TVÄTTSTUGAN

Bokning sker på skärm utanför tvättstugan eller via internet. Särskilda trivselregler finns anslagna inne i tvättstugan. För mer info se information om passersystemet och tvättstugeregler.

Mattor får inte tvättas i de nya maskinerna, de är inte dimensionerade för det.

5)      CYKLAR, MOPEDER, BARNVAGNAR OSV

 • Cyklar osv. förvaras i cykelkällare eller cykelställ.
 • Eftersom trapphus är utrymningsvägar och vägen in för brandkår/ sjukvårdspersonal får inget förvaras i trapphusen.

6)      AVFALLSHANTERING

 • Sopnedkast får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.
 • Återvinningsstation för glas, metall, plast och kartong finns nere vid idrottsplatsen.
 • Pappersåtervinning finns kärl för på gården.
 • Grovsoprum finns i Artemisgatan 20, Skogvaktargatan 4, Dianavägen 11.
 • Miljöfarligt avfall ansvarar varje lägenhetsinnehavare själv för. Stockholms stad kommer regelbundet med sin mobila miljöstation.

7)      KÄLLARE OCH VIND

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

8)      PARABOLANTENN

Parabol/antenn kan eventuellt få sättas upp på balkong efter styrelsens godkännande.
Den får t ex inte förfula fasaden, den ska sitta säkert och den får inte vara skrymmande.

9)      STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Det gäller hög musik och annat störande buller.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22:00 på kvällen till kl. 07:00 på morgonen.

Visa även hänsyn i trapphus, balkong och utanför husen.

10)   ANDRAHANDSUTHYRNING

Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftligt och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Begäran lämnas via inloggning på Simpleko.

En avgift på 450 kr tas ut för godkänd andrahandsuthyrning.

Tillstånd för uthyrning är alltid tidsbegränsat och är i första hand ett år, vid längre tid ska ny begäran lämnas in. Du är ansvarig för lägenheten även under den tid lägenheten är uthyrd i andra hand.  Detta gäller både avgiftsbetalningar och för eventuella störningar/skador som kan förekomma. Styrelsen rekommenderar starkt att avgiften betalas med autogiro eller e-faktura av dig som medlem vid andrahandsuthyrning.

11)   PARKERING PÅ INNERGÅRDEN

Bilar på innergården är endast tillåten för lastning och lossning, det är inte tillåtet att parkera på innergården då detta är en utrymnings- och evakueringsväg vid olycksfall.

12)   LÄGENHETSUNDERHÅLL

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Du svarar endast för underhåll av lägenhetens inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet.

Mer information finns i föreningens stadgar – värt att notera är att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen eftersom läckageskador kostar stora pengar och i allmänhet leder till stort obehag för den som drabbas.

Mindre förändringar får göras i lägenheten: lägga nya golv, sätta upp skåp eller byta vitvaror.

Mer omfattande förändringar (t ex ta ner en vägg, dra nya ledningar, byte av ytterdörr) kräver dock alltid styrelsens tillstånd och inte sällan behövs en bygganmälan. Kontakta alltid styrelsen i god tid för godkännande innan du sätter igång! Tänk på att vissa typer av arbeten måste utföras fackmannamässigt.

13)   OM DU TÄNKER FLYTTA

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Mer information finns i föreningens stadgar.

Utöver dessa ordnings- och trivselregler gäller föreningens stadgar.

Dessa trivsel- och ordningsregler har antagits av styrelsen den 20 september 2011 och gäller från det datumet tills nya regler antas.