Valberedningens förslag 2021

Brf Dubbelbössan – Årsstämma den 15 april 2021

Valberedningens förslag;

§ 14 Fråga om arvoden till styrelse och suppleanter och revisorer
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode på två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. (Prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kr).
Lagstadgade bikostnader till arvoden (sociala avgifter) betalas av föreningen.
Revisors arvode förhandlas av styrelsen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt ingen eller högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem ledamöter och ingen suppleant.
Om medlem på årsmötet anmäler sitt intresse kan en eller två suppleanter väljas.

Ledamöter att väljas vid årsstämman:
Johanna Lerström            2 år nyval
Svenne Gustavsson          2 år omval
Anna Rizzon                      1 år omval

Suppleant att väljas av årsstämman:
Ingen suppleant anmäld för närvarande. Kom gärna med förslag.
?                                   1 år nyval

Två ledamöter valda av tidigare årsstämma:
Viktor Linder                   1 år kvar
Adrian Culafic Dias        1 år kvar

Vi tackar Klas Wilborg och Lola Bodin, som avgår från styrelsen, för allt deras arbete under de gångna åren!

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Enligt stadgarna ska föreningen ha en eller två revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att anlitas som revisor:
Mats Lehtipalo  1 år omval
Godkänd revisor på Adeco revisorer KB

§ 17 Val av valberedning
Förslag mottages tacksamt på årsmötet!

för valberedningen
Barbro Forsgårdh och Gunnar Sandberg