Årsmöte den 25 mars 2015

Välkommen på årsmöte i Bostadsrättsföreningen Dubbelbössan onsdagen den 25 mars 2015 klockan 19.00 i lokalen på Artemisgatan 8. Vi bjuder på kaffe, te och bulle.

Förslag till stadgeändring;
INSATSER OCH AVGIFTER MED MERA

§ 4
Nuvarande stadgetext:
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen

Förslag till ny text:
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen
———-

Förslag till tillägg:
Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut i styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavaren som upplåter lägenhet i andra hand.

 

Vi kommer på stämman först klara av formalia enligt dagordningen, men sen finns utrymme för övriga frågor. Har du frågor du vill ta upp kan du meddela oss det per mail till styrelsen@dubbelbossan.se eller lägga en lapp i föreningens brevlåda Skogvaktargatan 2A senast måndag 22 mars

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller känner någon som är intresserad, tveka inte att höra av dig till Barbro Forsgårdh eller Jockum Wibom i valberedningen.

Hjorthagen i mars 2015

Välkomna önskar styrelsen för BRF Dubbelbössan
Svenne Gustavsson, Lola Bodin, Tommy Finnman, Gunnar Sandberg, Klas Wilborg, Andreas Vikström, Gunilla Andersson, Anna Rizzon och Helena Textorius

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvode åt styrelseledamöterna och revisorer
 14. Beslut om stadgeändring
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Stämmans avslutande