Resultat- & balansräkning

Resutaträkning 2016 2017 2018 2019 2020
Årsavgifter och hyresintäkter 3 392 559 3 367 684 3 485 311 3 443 459 3 553 175
Rörelsens kostnader -9 283 915 -3 266 955 -3 231 607 -5 210 920 -5 719 295
Rörelseresultat -5 891 356 100 729 253 704 -1 767 461 -2 166 120
Finansiella poster -611 998 -610 027 -647 706 -695 908 -392 695
Årets resultat -6 503 354 -509 298 -394 002 -2 463 369 -2 558 815
         
Balansräkning 2016 2017 2018 2019 2020
Anläggningstillgångar 95 205 867 94 649 563 94 093 259 93 536 955 93 040 390
Kortfristiga fordringar 305 132 143 409 66 424 82 203 368 865
Likvida medel 797 208 5 962 725 3 132 622 5 413 916 2 814 828
Summa tillgångar 96 308 207 100 755 697 97 292 305 99 033 074 95 855 218
         
Eget kapital & obeskattade reserver 66 534 438 71 045 140 70 651 138 71 712 869 69 154 054
Långfristiga skulder 25 406 683 28 406 683 28 406 683 28 406 683 28 406 683
Kortfristiga skulder 1 367 086 1 303 874 1 234 484 1 913 522 1 294 481
Summa eget kapital & skulder 96 308 207 100 755 697 97 292 305 99 033 074 95 855 218
           
Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020
Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 670 659 670 670 670
Lån per kvm bostadsrättsyta, kr 9 298 9 076 8 117 7 972 7 972
Insats per kvm bostadsrättsyta, kr 22 601 22 603 22 603 22 619 22 619
Genomsnittlig skuldränta, % 2,27 2,15 2,40 2,73 1,54
Fastighetens belåningsgrad, % 30,2 30,4 27,3 27,5 27,6